Graduation

“Graduation” dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành Hàng Hải: sự chia độ, sự tăng dần dần
Giải thích: