Gross Domestic Product

‘gross domestic product ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: giá trị tổng sản lượng quốc nội; tổng sản phẩm quốc nội