Guarantee To Exchange If Returned As Unsuitable

‘guarantee to exchange if returned as unsuitable ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: bảo đảm cho đổi lại nếu không dùng được