Gyroscopic

“Gyroscopic” dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành Hàng Hải: la bàn điện, la bàn con quay.
Giải thích: