Hatchwayman

“Hatchwayman” dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành Hàng Hải: công nhân bốc máng (làm việc bên miệng hầm).
Giải thích: