haulier

‘haulier ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : hãng vận tải đường bộ; người vận tải đường bộ; nhà thầu xa vận