Have in the port (starboard) anchor chain

“Have in the port (starboard) anchor chain” dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành Hàng Hải: Kéo lỉn phía trái (phải)!
Giải thích: