haven

‘haven’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : chỗ tàu đậu ờ cảng; cảng; bến cảng; cảng khẩu; nơi ẩn náu