head office

‘head office ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : trụ sở chính; cơ quan đầu não; tổng công ty; tổng thương hãng; cửa hàng chính