headquarters

‘headquarters’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : tổng công ty; tổng bộ; cửa hàng chính; tổng hành dinh; bộ chỉ huy