health protection and medical insurance plans

‘health protection and medical insurance plans ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : kế hoạch bảo vệ sức khỏe và bảo hiểm y tế