Heckscher-Ohlin factor proportions theory

‘Heckscher-Ohlin factor proportions theory ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : thuyết tỉ lệ yếu tố Heckscher-Ohlin