hecto

‘hecto’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : gấp 100 đơn vị cơ bản; 100 lần đơn vị cơ bản