hereditament

‘hereditament’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : tài sản có thể thừa kế, bất động sản