heterogeneity

‘heterogeneity’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : tính không đồng nhất (của hàng hóa)