Hòa hợp và thông hiểu

“Hòa hợp và thông hiểu” dịch sang Tiếng Anh là gì?
Nghĩa Tiếng Anh Kinh tế: have a good rapport
Ví dụ:□ ông chủ rất hòa hợp và thông hiểu nhân viên.
the boss had a good rapport with his employees.