Hold someone responsible for something

“Hold someone responsible for something” dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành Hàng Hải: buộc ai chịu trách nhiệm về việc gì.
Giải thích: