Hospitalization

“Hospitalization” dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành Hàng Hải: sự đưa vào bệnh việc
Giải thích: