How does she answer the helm

“How does she answer the helm” dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành Hàng Hải: Lái có ăn không? Ăn lái thế nào
Giải thích: