Human being

“Human being” dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành Hàng Hải: con người, người
Giải thích:

Nội dung được dịch thuật Bkmos chọn lọc qua nhiều bản dịch đã hoàn thành
Nếu cần thêm hỗ trợ, Quý vị có thể tham khảo dịch vụ Dịch thuật Bình Định của chúng tôi
Xem thêm in due course là gì