Idle ship (Laid-up-ship)

“Idle ship (Laid-up-ship) ” dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành Hàng Hải: Tàu nằm không
Giải thích: Chỉ con tàu không có việc làm, phải nằm chờ trong khoảng thời gian nào đó.