If she kept further South

“If she kept further South” dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành Hàng Hải: nếu tàu cừ tiếp tục chạy thêm về phía Nam
Giải thích: