Illumination

“Illumination” dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành Hàng Hải: độ rọi, sự rọi sáng, sự chiếu sáng.
Giải thích: