I’m altering my course to starboad (port):

“I’m altering my course to starboad (port): ” dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành Hàng Hải: Tôi đang đổi hướng sang phải (trái).
Giải thích: