Immersion

“Immersion” dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành Hàng Hải: sự nhúng nước, sự nhấn chìm, sự ngâm nước.
Giải thích: