Implication

“Implication” dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành Hàng Hải: sự ngụ ý, sự hiểu ngầm.
Giải thích: