Important information for the planning of voyages

“Important information for the planning of voyages” dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành Hàng Hải: những thông tin quan trọng để lập kế hoạch chuyến đi.
Giải thích: