In possession of

“In possession of” dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành Hàng Hải: có quyền sở hữu.
Giải thích: