In respect of

“In respect of” dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành Hàng Hải: về phương diện, về mặt, về đối với.
Giải thích: