Incline

“Incline” dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành Hàng Hải: có khuynh hướng, có ý sẵn sàng
Giải thích: