Incorporate

“Incorporate” dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành Hàng Hải: sát nhập, hợp nhất, kết hợp chặt chẽ
Giải thích: