Incumbrance

“Incumbrance” dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành Hàng Hải: sự phiền toái, sự trở ngại.
Giải thích: