Indentification

“Indentification” dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành Hàng Hải: sự nhận biết, sự nhận ra.
Giải thích: