Independently of

“Independently of” dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành Hàng Hải: không phụ thuộc vào, độc lập với.
Giải thích: