Indeterminate

“Indeterminate” dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành Hàng Hải: vô định, không cố định, không rõ.
Giải thích: