Legal Reserve Requirement System

‘legal reserve requirement system’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : chế độ dự trữ tôi thiểu pháp định