Les Than Container Load/ Less Than Container Load

‘les than container load/ less than container load ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : chất chung/ dỡ chung