Less Than Container Load

‘less than container load ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : (hàng chở lẻ) không dầy công-ten-nơ; bốc dỡ chung công-ten-nơ; chở chung công-ten-nơ (với người khác); chở lè