Less Than Container Load Cargo

‘less than container load cargo’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : hàng chở không đầy công-ten- nơ; hàng bốc dỡ chung công- ten-nơ; hàng chở lẻ