Less Than Container Load Rate

‘less than container load rate’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : mức vận phí không đầy công-ten-nơ; mức vận phí chất chung công- ten-nơ