Letter Of Acceptance

‘letter of acceptance ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : thư nhận trả; thư thông báo phân phối cổ phần