Letter Of Hypothecation

‘letter of hypothecation ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : thư thế chấp; tờ thế chấp; thư dự chi thế chấp hàng hóa