Letter Of Identification

‘letter of Identification ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : giấy chứng nhận căn cước, nhận dạng; giấy chứng nhận mẫu chữ ký