Letter Of Indication

‘letter of indication ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : giấy chứng nhận mẫu chữ ký; giấy chứng nhận con dấu gốc