Letter Of Regret

‘letter of regret ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : thông báo trả lại theo dặt mua (cổ phần); thư thông báo không cấp cổ phần; thư thông báo hết nhận cổ phần (của công ty)