Letter Of Representation

‘letter of representation ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : thư phản ánh, thự trình bày; thư trần thuật, tờ trình