Letter Of Undertaking

‘letter of undertaking ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : thư nhận; thư cam kết; thư cam đoan; thư bảo đảm