Lettering

‘lettering’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : chữ in; chữ viết; chữ tiêu chuẩn; tiêu đề (quảng cáo)