liquidity preference

‘liquidity preference ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : sự chọn lựa chu chuyển; sự ưa chuộng tính lưu động; sự Ưa chuộng tiền mặt