liquidity price of fixed assets

‘liquidity price of fixed assets ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : giá thanh lý tài sản cố định